OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 09.07.2019r.*

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

od godziny 8.00 do godziny 13.00.

 

 

 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz

od godz. 13.00 do 17.00 wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę

(Uchwała Nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

 

Stawka za wyżywienie wynosi 10zł/ dzień pobytu.

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:

1) rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z posiłków wnoszą odpłatność za żywienie za zakończony miesiąc z dołu, do 20 dnia następnego miesiąca;

2) wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe przedszkola;

3) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy  płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;

5) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym placówki i Radą Rodziców.

  

 

 

Ulgi w opłatach:

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU MOŻE ZOSTAĆ OBNIŻONA O 50%

GDY Z USŁUG PRZEDSZKOLA KORZYSTA:

- drugie dziecko z tej samej rodziny

- dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

 

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU W PRZYPADKU, GDY:

- dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię

o wczesnym wspomaganiu rozwoju

z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie

zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

- do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny

- rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień

zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

 

*Uchwała Rady Miasta  Poznania z dnia 9 lipca 2019r. nr XV/237/VIII/2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 6760)