ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

 

6-17.05

 1. PROJEKT EDUKACYJNY „EMOCJE”
 • rozpoznawania szerszego spektrum emocji, nazywania ich i doskonalenia umiejętności radzenia sobie z różnymi uczuciami
 • uświadomienie dzieciom przeżywanych emocji oraz ich wpływu na zachowanie
 • kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji
 • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z braku umiejętności rozładowywania negatywnych emocji
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających wypowiedziom dzieci na temat przeżywanych emocji
 • budowanie dobrych relacji w grupie przedszkolnej sprzyjających dzieleniu się przeżywanymi emocjami
 • budzenie kreatywności, pomysłowości oraz umiejętności wypowiedzi w formie plastycznej
 • wzbogacanie słownika o określenia dotyczące wyrażania uczuć
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich marzeń i pragnień
 • uczenie się sposobów radzenia sobie z emocjami i ich nazywanie
 • ćwiczenia w wyrażaniu uczuć i pragnień w zabawach dramowych i pantomicznych
 • rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych
 • rozwijanie czynności intelektualnych - dostrzeganie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • nabywanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki

 

20-24.05

 1. NA WIOSENNEJ ŁĄCE
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę,
 • poznanie etapów rozwoju motyla i sposobów na pomaganie owadom,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i pamięci ruchowej
 • rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego,
 • wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter,
 • budzenie wrażliwości na przyrodę
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie pamięci słuchowej,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni,
 • pobudzanie i stymulowanie zmysłów,
 • zachęcanie do starannego wykonywania pracy plastyczno-technicznej,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach mieszkających na łące

 

 

27-31.05

 1. ŚWIĘTO RODZINY
 • kształcenie umiejętności nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji, integracja grupy,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie miłości, szacunku i życzliwości wobec najbliższych,
 • wzbogacenie słownictwa o określenia członków rodziny,
 • utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci
 • utrwalanie nazewnictwa związanego z członkami rodziny,
 • uświadomienie, jak ważna jest rodzina w życiu dziecka,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – ustalanie równoliczności zbioru
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności opisywania postaci i sytuacji ruchem i gestem,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat,
 • pobudzenie ekspresji twórczej, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów