ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:

 

Projekt badawczy "Mieszkańcy naszego ogrodu"

 

Dziecko:

- poznaje wybrane zwierzęta i rośliny, które spotkać można w ogrodzie przedszkolnym PO

- poszerza wiedzę dotyczącą obserwowanych zwierząt (m.in. wygląd, tryb życia, rozmnażanie, żywienie, ciekawostki) PO

-  prowadzi obserwację przyrodniczą PO

- poznaje przyrządy służące obserwacji zwierząt PO

- wie jak korzystać z lupy PO

- samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez obserwację otoczenia, zabawy badawcze, rozmowy z ekspertami PO

- dzieli się posiadaną wiedzą SO

- potrafi formułować pytania oraz hipotezy PO

 

- współdziała w tworzeniu prac plastycznych PO, SO

- współdziała i angażuje środowisko rodzinne do tworzenia „kącika projektu” w przedszkolu SO

- inicjuje zabawy związane z tematem projektu SO, EO

- słucha w skupieniu tekstów literackich nawiązujących do tematu projektu oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu PO

- ogląda film animowany związany z tematem projektu PO

- ogląda filmy edukacyjne związane z tematem PO

- przelicza elementy i podaj wynik przeliczania PO

- dodaje i odejmuje elementy w sobie znanym zakresie PO

- porównuje wielkość obiektów PO

- doskonali orientację w przestrzeni PO

- poszerza słownictwo PO

- wypowiada się na zadany temat PO

- opisuje obrazek PO

- ćwiczy sprawność dłoni i palców PO

- angażuje się w przygotowanie przedstawienia dla rodziców SO, EO

- zna znaczenie roślin i zwierząt w życiu człowieka i w przyrodzie PO

- wie jak właściwie zachowywać się wobec zwierząt SO, PO

- wie, że nie należy niszczyć roślin PO

 

 

Dzieci z różnych stron świata

 

Dziecko:

-uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat treści, PO, SO

-reaguje na polecenia n-la, PO

-wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe, FO

-dostrzega różnice w wyglądzie dzieci, SO, PO

-kształtuje szacunek i życzliwość dla dzieci z różnych stron świata, SO

-wzbogaca wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach, PO, SO

-rozwija umiejętności działania i współdziałania, SO

-rozwija poczucie akceptacji siebie i swoich kolegów; SO

-rozwija wrażliwość na różnorodność nacji, odmienność kultur (muzyka, tradycje), EO, SO

-przedstawia emocje w charakterystycznej dla dziecka formie wyrazu, EO

-wyodrębnia różnice w obrazkach, PO

-przelicza i klasyfikuje elementy, PO

-wykonuje prostą pracę plastyczną, PO

-uczy się słów piosenki, PO

-porusza się do rytmu, PO

-rozwija ogólną sprawność ruchową,  FO

-wykonuje kartę pracy, PO

-rozwija zdolności grafomotoryczne, FO

- świętuje razem z kolegami SO

- układa rytmy, kontynuuje i powtarza je FO