ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

 Urządzenia elektryczne

Dziecko:

- wyjaśnia pojęcie urządzenia elektryczne

- wie jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych

- rozpoznaje wybrane urządzenia i zna ich przeznaczenie

- mówi wyraźnie

- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

- dzieli wyrazy na sylaby – zadanie dostosowane do możliwości dzieci

- przelicza elementy w sobie znanym zakresie i podaje wynik

- rozumie pojęcie „para” i podaje przykłady przedmiotów występujących parami

- bierze udział w zabawie ruchowej

- układa rytmy i kontynuuje rytmy ułożone przez nauczyciela

- klasyfikuje przedmioty według wybranej cechy

- uważnie słucha wiersza i odpowiada na pytania dotyczące treści

- wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność dłoni

 

Zwierzęta domowe

Dziecko:

-bierze udział w tworzeniu kącika tematycznego, PO

-wzbogaca swoją wiedzę o zwierzętach domowych, PO

-zna zwyczaje zwierząt domowych, PO

-wie, jak należy opiekować się zwierzętami domowymi, PO, EO

-utrwala sposoby odżywiania się tych zwierząt, PO

-rozumie, że należy dbać o środowisko przyrodnicze, PO, SO

-utrwala zasady bezpiecznej zabawy, PO, SO

- uważnie słucha poleceń n-la, PO

-wypowiada się pełnymi zdaniami, PO

-wykonuje pracę plastyczno-techniczną, PO

-chętnie uczestniczy w zabawach z innymi dziećmi, FO, EO

-rozwija koordynację słuchowo-ruchową, PO, FO

-zapamiętuje słowa i melodię piosenki PO

- respektuje prawa innych dzieci do odpoczynku, SO

- wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe, FO

- uważnie słucha tekstu literackiego PO

- odpowiada pełnym zdaniem na pytania dotyczące tekstu PO

- wypowiada się na dany temat zwierząt domowych PO

- dzieli na sylaby nazwy zwierząt domowych PO

- tworzy zdrobnienia od nazw zwierząt PO

- zna prawa zwierząt PO, SO

- określa wielkość elementów używając pojęć: mały, duży, mniejszy większy PO

- układa elementy w ciągu rosnącym i malejącym (ilość elementów dopasowana do wieku i możliwości dziecka) PO

- rysuje kota wg instrukcji rysunkowej PO, FO

- naśladuje sposoby poruszania się zwierząt FO

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela PO

- bierze udział w grupowym świętowaniu SO